Statutul ARU

STATUTUL ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE UROLOGIE

actualizat la data de 26.05.2022 

Capitolul I
Forma juridică, denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. Forma juridică
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE UROLOGIE – denumită în acest statut A.R.U. – este o organizație de persoane fizice, științifică și profesională, a urologilor și asistenților medicali de urologie din România, funcționând ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică și independentă de structurile guvernamentale, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2. Denumirea Asociației
(1) Asociația va purta numele de ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE UROLOGIE (A.R.U.).
(2) Denumirea Asociației va figura în toate documentele emise de aceasta, alături de menționarea sediului principal.

Art. 3. Sediul Asociației

(1) Sediul principal al A.R.U. se află în București, str. Intrarea Glucozei nr. 37 – 39, sector 2.
(2) A.R.U. poate înființa, în condițiile legii, structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale.
Art. 4. Durata Asociației
Asociația va funcționa pentru o perioada nelimitată.
Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate
Art. 5. Scopul Asociației

Scopul A.R.U. îl reprezintă stimularea activității științifice și profesionale urologice, raspândirea informațiilor ce țin de aceasta, dezvoltarea cunoștințelor științifice ale membrilor, reprezentarea și protecția intereselor acestora.

Art. 6. Obiectul de activitate al A.R.U. 
A.R.U. are urmatoarele obiective:

 1. a) organizarea, coordonarea și promovarea de activități științifice urologice, în vederea asigurării progresului continuu al specialității la standardul internațional.
  Aceasta se realizează prin organizarea și participarea la congrese naționale, conferințe anuale, simpozioane, participări la manifestări urologice naționale și internaționale, activitățile secțiilor județene, ateliere practice, cooperări interdisciplinare, protocoale prospective, publicații, etc;
 2. b) sprijinirea profesiei, prin toate mijloacele, inclusiv prin facilitarea pregătirii continue a membrilor și aducerea la zi a nivelului de pregatire profesională, realizate prin schimburi de experiență în centrele universitare, cursuri de specializare și perfecționare, vizite de lucru ale cadrelor cu pregătire superioară în teren, culegerea de informații științifice și distribuirea acestora, etc;
 3. c) inițierea, coordonarea și organizarea participării membrilor în problemele profesionale și în sfera realizării intereselor lor;
 4. d) stabilirea de relații cu instituții de stat, guvernamentale și neguvernamentale de interes, din țară sau organizații similare din strainătate, organisme și organizații internaționale;
 5. e) editarea și coordonarea activității publicistice prin Revista Română de Urologie, precum și constituirea unor biblioteci și videoteci de specialitate, la care să aibă acces gratuit atât membrii Asociatiei, cât și alte persoane, pe baze contractuale.

Capitolul III
Patrimoniul Asociației

Art. 7. Patrimoniul A.R.U. 

(1) Patrimoniul inițial al A.R.U. este în cuantum de 4.000.000 (patru milioane) lei vechi, vărsat integral la data constituirii prezentei Asociații.

(2) Patrimoniul A.R.U se constituie, în condițiile legii, din cotizații, donații, subvenții, sponsorizări, bunuri mobile și imobile, fonduri obținute din țară și străinatate, în lei și valută, de la persoane fizice și juridice, din activități proprii și din orice mijloace prevăzute de lege.

 

Art. 8.  Resursele patrimoniale ale A.R.U. 

(1) Resursele patrimoniale ale A.R.U. sunt constituite din:

 1. a) Cotizații, subvenții și sponsorizări constând în mijloace financiare sau bunuri materiale acordate de membri sau de orice persoană fizică sau juridică, instituție de stat sau particulară, din țară sau strainătate;
 2. b) Contravaloarea serviciilor, studiilor, cursurilor, taxe de participare la manifestări în spiritul scopului și obiectivelor A.R.U., organizate de Asociație sau, în general, orice alteacțiuni inițiate.
  (2) Veniturile obținute de A.R.U. se folosesc, conform legii, exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevazute în Cap. II din prezentul Statut.

Art. 9. Gestiunea

Gestiunea A.R.U. se realizează de către personal calificat și este supusă controlului Comisiei de Cenzori.

Capitolul IV
Membrii Asociației. Drepturi și îndatoriri

Art. 10. Dobândirea calității de membru al A.R.U. 

(1) Poate fi membru al A.R.U. orice persoană fizică care face parte din rândul specialiștilor urologi, rezidenți urologi, medici specialiști din alte domenii, asistenți medicali de urologie, practicieni sau cercetători (nefrologi, chirurgi generaliști, chirurgi pediatri, endocrinologi, ortopezi, anesteziști-reanimatori, ginecologi, etc.), care, cunoscând și acceptând Statutul A.R.U., este de acord cu statutul acesteia și  se oblige ca, prin propria activitate, să contribuie la realizarea scopului asociației.

(2) Calitatea de membru al A.R.U. se obține prin cerere individuală, aprobată de Consiliul Director.

În cazul membrilor activi, Consiliul Director va aproba cererile acestora cu titlu preliminar, iar aprobarea definitivă ca membrii activi va fi acordată de Adunarea Generală.

(3) Fiecare membru are obligația să achite regulat cotizația anuală (cu excepțiile prevazute la articolul 11), să respecte statutul asociației și să acționeze cu toată capacitatea pentru realizarea obiectivelor de etapă și de perspectivă ale A.R.U.

(4) Membrii ARU pot fi membri activi, membri juniori, membri asociați, membri afiliați, membri corespondenți activi, membri corespondenți juniori, membri seniori și membri onorifici.

(5) Calitatea de membru activ se poate acorda  medicilor specialiști urologi activi din țară care practică urologia ca activitate principală.

(6) Calitatea de membru junior se poate acorda  medicilor rezidenți urologi din țară.

(7) Calitatea de membru asociat se poate acorda asistenților medicali de urologie.

(8) Calitatea de membru afiliat se poate acorda  medicilor specialiști din alte domenii, practicienilor sau cercetătorilor care doresc să participe la activitatea științifică a A.R.U. (nefrologi, chirurgi generaliști, chirurgi pediatri, endocrinologi, ortopezi, anesteziști-reanimatori, ginecologi, etc.).

(9) Calitatea de membru corespondent activ se poate acorda  medicilor specialiști urologi din afara țării care practică urologia ca activitate principală.

(10) Calitatea de membru corespondent junior se poate acorda medicilor rezideți urologi din afara țării.

(11) Membrii seniori sunt specialiști urologi retrași din activitate, care, la încetarea activității, doresc să-și mențină calitatea de membru A.R.U., prin cerere scrisă.

(12) Calitatea de membru onorific se acordă specialiștilor străini care s-au remarcat prin contribuția adusă la dezvoltarea specialității urologice, care manifestă interes pentru A.R.U. și dorința de colaborare în vederea atingerii scopurilor A.R.U., precum și persoanelor fizice sau juridice care aduc servicii importante pentru A.R.U.

Art. 11. Drepturile și obligațiile membrilor A.R.U. 

(1) Membrii A.R.U. au urmatoarele drepturi :

(a) De a fi asistați și reprezentați de A.R.U. în toate cazurile în care interesele membrilor A.R.U. ar necesita aceasta în relațiile cu partenerii sociali (Colegiul Medicilor, C.N.A.S., etc.) sau în justiție;

(b) De a fi informați cu privire la activitatea A.R.U. si de a participa activ la activitățile A.R.U.
(2) Membrii activi au dreptulde a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale A.R.U.

(3) Membrii juniori, membrii asociați, membrii afiliați, membrii corespondenți activi, membrii corespondenți juniori, membrii seniori si membrii onorifici nu au drept de vot și nu pot fi aleși în organele de conducere ale A.R.U.

(4) Membrii A.R.U. au obligația de a se conforma tuturor prevederilor Statutului A.R.U. și deciziilor luate în Adunarea Generală sau de Consiliul Director.

(5) Membrii activi, membrii corespondenți activi și membrii afiliați au obligația de a plăti integral cotizația anuală stabilită de Consiliul Director.

(6) Membrii juniori și membrii corespondenți juniori au datoria de a plăti o treime din suma stabilita drept cotizație anuală.

(7) Membrii seniori și onorifici nu plătesc cotizație decât dacă doresc să sprijine A.R.U.
(8) Membrii asociați nu platesc cotizație decât dacă doresc să sprijine A.R.U.

(9) Toți membrii ARU vor respecta reglementările din domeniul concurenței, sens în care au următoarele obligații:

(a) Să nu poarte, în cadrul ședințelor, întâlnirilor sau activităților organizate de asociație, niciun fel de discuții referitoare la înțelegeri anticoncurențiale sau practici concertate care pot restrânge, împiedica sau denatura concurența;

(b) Să nu realizeze niciun fel de înțelegeri anticoncurențiale în calitatea lor de membri ai asociației, efectuând, în acest sens, toate demersurile, individuale sau prin intermediul asociației, pentru identificarea și stoparea oricăror inițiative ori acțiuni ce ar putea constitui un risc de natură anticoncurențială;

(c) Să nu prezinte și să nu schimbe – în cadrul ședințelor, întâlnirilor sau activităților organizate de asociație – niciun fel de informații sensibile din punct de vedere concurențial.

Art. 12. Pierderea calității de membru A.R.U. 

(1) Calitatea de membru al A.R.U. se pierde prin:

(a) Excludere, care poate fi decisă de Adunarea Generală, în urmatoarele situații :

 1. încalcarea Statutului A.R.U. și a regulamentelor acesteia;
  ii.   producerea de prejudicii materiale sau morale aduse A.R.U;

iii.  practicarea profesiei fără drept;

 1. întreruperea exercitării profesiei și/sau întreruperea practicării specialităților prevăzute la art.10 alin. (1) din prezentul Statut, în virtutea cărora au obținut calitatea de membru al ARU; situatia nu este aplicabila membrilor seniori sau membrilor onorifici;
 2. angajarea membrului respectiv în acțiuni contrare legii și ordinii de drept sau a

scopului și obiectivelor A.R.U.;

 1. neplata cotizației datorată ARU. Membrilor care nu și-au plătit cotizația li se va transmite o notificare scrisă, prin care li se va pune în vedere să plătească cotizația restantă în termen de maximum 3 luni de la data primirii notificării.  Notificarea poate fi transmisă membrilor și pe adresa de e-mail comunicată de aceștia. Dacă membrul respectiv nu plăteşte cotizaţia restantă în termenul de maximum 3 luni de la data primirii notificării, acesta poate fi exclus din asociație de către Adunarea Generală.

(b) Retragerea la cerere, care se face prin adresa scrisa catre Consiliul Director. Retragerea din A.R.U. va fi adusă la cunostința Adunarii Generale

(c) Punere sub interdicție judecătorească;

(d)Deces.

 

(2) Asociatul care pierde calitatea de membru nu are nici un drept asupra patrimoniului A.R.U.
(3) Calitatea de membru A.R.U. poate fi recâștigată prin cerere, ce va putea fi aprobată conform art.10 alin.(2) din prezentul Statut. În cazul excluderii pentru neplata cotizației, cererea poate fi acceptată numai după plata restanțelor.

Capitolul V
Conducerea Asociației

Art. 13. Organele de conducere, administrare si control
Organele de conducere, administrare și control ale A.R.U. sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Comisia de Cenzori

Art. 14. Adunarea Generală a A.R.U. 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor.

(2) Adunarea Generală se întrunește anual, în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în sedințe extraordinare, și se convoacă de către Consiliul Director ori la cererea majorității simple de membri activi.

(3) Convocarea Adunarii Generale se face în scris sau prin orice mijloc de comunicare, inclusiv pe e-mail sau prin afișarea convocării pe site-ul asociației, cu cel putin 30 de zile înainte de data programata pentru întrunire, cu exceptia cazurilor urgente constatate de Consiliul Director.

(4) Convocarea va cuprinde data, ora si locul ori modalitatea desfasurării Adunarii Generale, precum și ordinea de zi propusă.

(5)  Ședințele Adunării Generale pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (online) sau în format hibrid (atât prin prezență fizică, cât și online).

(6) Adunarea Generală este legal constituită atunci când numărul membrilor activi prezenți la adunare este suficient pentru a exprima voturile unei treimi (1/3) din totalitatea membrilor activi. Sunt asimilați membrilor prezenți și membrii care participă la adunare online sau care au împuternicit alți membri să voteze în numele lor.

(7) Hotărârile Adunarii Generale legal constituite se iau cu votul pozitiv al majorității simple a celor prezenți (cel puțin 50%+1 din nr. de voturi valabil exprimate). Face excepție hotărârea de dizolvare a A.R.U., care necesită votul pozitiv a cel puțin 2/3 din numarul de voturi valabil exprimate.

(8) Dacă la data și ora stabilite în convocatorul şedinţei, nu este întrunit cvorumul necesar pentru ca ședința Adunării Generale să se poată țină în mod valabil, se va menționa acest aspect în  procesul-verbal de şedinţă.

(9) În situația de la alin.(8), va avea loc o a doua ședință, cu aceeași ordine de zi, dar nu mai devreme de 48 de ore de la ora specificată în convocator pentru începerea primei ședințe. În cadrul celei de-a doua ședințe, hotărârile se vor lua conform condițiilor de vot din alin.(7), fără a mai exista însă un cvorum minim. Face excepție hotărârea de dizolvare a ARU, pentru care va menținut cvorumul de la alin.(6).

Art. 15. Atribuțiile Adunării Generale a A.R.U. 
Adunarea Generală decide asupra următoarelor probleme :
(a) Prestațiile și cotizațiile la care sunt supuși membrii A.R.U.;
(b) Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației ;
(c) Hotărăște cu privire la afilierea la o asociație sau organizație internă sau internațională;
(d) Aprobarea definitivă a membrilor activi (cu drept de vot) ai ARU, in conformitate cu art. 10 din prezentul Statut;

(e) Excluderea membrilor A.R.U., potrivit prevederilor prezentului Statut;
(f)  Modificarea prevederilor Statutului;
(g) Numirea, revocarea, controlul, descărcarea de gestiune și tragerea la raspundere a membrilor Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori;
(h) Stabilirea atribuțiilor Consiliului Director, a Comisiilor de specialitate și a Revistei Române de Urologie și aprobarea Regulamentului intern de funcționare a A.R.U.;
(i) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
(j) Orice alte acte care nu sunt stabilite exclusiv în sarcina Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori;
(k) Hotărăște asupra dizolvării și lichidării A.R.U.

Art. 16.  ȘedințeleAdunării Generale a A.R.U. 
(1) Fiecare membru activ poate exprima în Adunarea Generală votul său personal și voturile a doi membri activi care absentează și care i-au dat  imputernicire scrisă pentru a-i reprezenta.
(2) În cazul votării deschise, votarea se face prin ridicarea mâinii. Membrul activ care a primit 1 sau2 împuterniciri, votează prin ridicarea și a acestor împuterniciri.
(3) Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președintele Consiliului Director sau, în cazul în care acesta nu este prezent, de către un alt membru al Consiliului Director care îi ține locul, stabilit de către Președinte. În situația în care nici acest lucru nu este posibil, lucrarile Adunării vor fi conduse de cel mai vârstnic dintre membrii activi prezenți.
(4) Adunarea Generală va alege, în deschiderea lucrărilor, un secretariat tehnic care va verifica prezența membrilor A.R.U. pe baza semnăturilor din lista de prezență și va redacta procesul-verbal de consemnare a dezbaterilor din cadrul ședinței și hotărârea Adunării Generale.
(5) Procesul-verbal al lucrarilor Adunării Generale va fi semnat de către membrii secretariatului tehic ales și de Președintele Consiliului Director ori de persoana care prezidează Adunarea Generală  în locul Președintelui. Lista de prezența a membrilor A.R.U. se va anexa procesului-verbal de ședință.

(6) Hotărârea Adunării Generale și, dacă va fi cazul, Statutul actualizat vor fi semnate de Președintele Consiliului Director.

Art. 17. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul de conducere al A.R.U. între sedintele Adunării Generale si este constituit din 23   membri desemnati de catre Adunarea Generală.

(2) Membrii Consiliului Director aleg, prin vot deschis sau secret, Biroul Permanent, constituit din :

 1. a) Președinte
 2. b) 5 Vicepresedinti
 3. c) Secretar General
 4. d) Trezorier

(3) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 (patru) ani. Termenul va fi calculat de la data alegerii de către Adunarea Generală.

(4) Mandatul unui membru al Consiliului Director încetează prin:

 1. a) Retragere voluntară din Consiliul Director, care este la latitudinea oricărui membru din Consiliul Director și care se materializează printr-o notificare scrisă, ce se transmite pe adresa oficială de e-mail a Asociației, în atenția Consiliului Director. Cererea de retragere trebuie transmisă cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de a-și produce efectele;
  b) Revocare de catre Adunarea Generală, inclusiv în situația de neparticipare la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Director;
 2. c) Punere sub interdicție judecătorească;
 3. d)

(5) În cazul vacantarii unui loc în Consiliul Director, ca urmare a intervenirii unei situații dintre cele prevăzute în alin.4, se vor organiza alegeri pentru înlocuirea membrului respectiv, sens în care se va convoca Adunarea Generală pentru desemnarea unui nou membru în Consiliul Director.

(6) În cazul in care membrul Consiliului Director căruia îi încetează mandatul într-una dintre situațiile prevăzute în alin.4 era și membru în Biroul Permanent, se va proceda astfel:

 1. a) se vor organiza alegeri pentru înlocuirea membrului respectiv, sens în care se va convoca Adunarea Generală pentru desemnarea unui nou membru în Consiliul Director;
 2. b) ulterior, Consiliul Director va alege, dintre membrii săi, o altă persoană pentru funcția respectivă din Biroul Permanent și va aduce acest aspect la cunoștința membrilor asociației.

(7) În cazul vacantarii funcției de Președinte, până la întrunirea Adunării Generale, atribuțiile funcției vor fi preluate de unul dintre Vicepreședinți, prin decizia Consiliului Director.

Art. 18. Atribuțiile Consiliului Director
Consiliul Director are următoarele atribuții :
a) Asigură conducerea operativă a A.R.U. între ședințele Adunării Generale și realizează actele de administrare a patrimoniului A.R.U., în limitele bugetului aprobat de Adunarea Generală, în realizarea scopului acesteia;
b) Împuternicește persoanele cu funcții executive din cadrul Consiliului Director;
c) Numește și revocă Colegiul Redacțional al Revistei Române de Urologie;
d) Urmărește, supraveghează și controlează aplicarea și respectarea Statutului și a regulamentelor de funcționare a A.R.U.;
e) Elaborează și supune aprobării Adunării Generale planul de acțiune al A.R.U., regulamentele interne de funcționare a acesteia, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul anual;
f) Hotărește convocarea și convoacă Adunarea Generală;
g) Aprobă cererile individuale de înscriere în A.R.U., în conformitate cu art. 10 din prezentul Statut;
h) Alege și revocă conducerile societăților și comisiilor de specialitate;
i) Angajează personalul necesar funcționării A.R.U.
j) Formulează Adunării Generale propuneri de excludere a unui membru al A.R.U., de modificare a Statutului, de stabilire a nivelului prestațiilor și cotizațiilor sau orice alte propuneri de îmbunatățire a activitații A.R.U.;
k) Îndeplinește alte atribuții stabilite în seama sa de către Adunarea Generală sau specificate în prezentul Statut.

Art. 19. Ședințele Consiliului Director

(1) Consiliul Director se întrunește de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Prețedintelui Consiliului Director sau, în cazuri excepționale, a Secretarului General sau a cel puțin jumătate din membrii Consiliului Director.

(2) Convocarea poate fi transmisă prin orice mijloc de comunicare scrisă, inclusiv pe e-mail.

(3) Ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (online) sau în format hibrid (atât prin prezență fizică, cât și online).

(4) În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate lua parte la ședință, acesta are obligația de a comunica Președintelui Consiliului Director motivele care-l împiedica să participe.

(5) Pentru a lua decizii valabile, la lucrările Consiliului Director este necesară prezența a cel putțn jumatate plus unul din numărul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul afirmativ al majorității simple (cel puțin 50%+1) a participanților. Sunt asimilați membrilor prezenți și membrii care participă la adunare online.

(6) La lucrările  Consiliului Director A.R.U. vor lua parte, ca invitați permanenți fără drept de vot, președinții Comisiilor de lucru ale A.R.U., președintele Societății Medicilor Rezidenți Urologi și Editorul Executiv al Revistei Române de Urologie.

(7) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director vor fi consemnate într-un registru de procese-verbale completat și păstrat prin grija Secretarului General.

Art. 20. Biroul Consiliului Director
(1) Președintele, Vicepreședinții, Trezorierul și Secretarul General din cadrul Consiliului Director au funcții executive în cadrul Consiliului Director, ei representând și conducând A.R.U. în activitatea de zi cu zi, în perioadele dintre două ședințe ale Consiliului.
(2) Biroul Consiliului Director are următoarele atribuții :
a) încheie acte juridice în numele si pe seama A.R.U.;
b) în cadrul ședințelor Comitetului Director, informează participanții asupra activității depuse;
c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 21. Președintele Consiliului Director
(1) Preşedintele Consiliului Director are și calitatea de Preşedinte al asociației.

(2) Președintele Consiliului Director reprezintă A.R.U. în relațiile cu terții, conduce lucrările Consiliului Director și prezidează ședințele Adunării Generale.

(3) Atât Președintele Consiliului Director, cât și Trezorierul au drept de semnătură în bancă și vor efectua orice operațiuni bancare necesare.

(4) Consiliul Director poate împuternici și alte persoane pentru a avea drept de semnătură în bancă și pentru a efectua operațiunile de la alin. (3).

 

Art. 22. Controlul financiar

(1) Controlul financiar intern al A.R.U. este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri, aleși pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
(2) Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul A.R.U;
 2. b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără a avea drept de vot;
 4. d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 23. Societățile și comisiile de specialitate, respectiv comisiile de lucru ale A.R.U. 
(1) Societățile și comisiile de specialitate, precum și comisiile de lucru, sunt secții înfiintate de Adunarea Generală pe diferite domenii de activitate, cu caracter strict profesional, fac parte din A.R.U., nu au personalitate juridică și se supun prevederilor statutare.

(2) Pe perioada functionării A.R.U. pot lua ființă în cadrul acesteia și alte societăți, respectiv comisii, în afara de cele enumerate în prezentul articol.
(3) Membrii conducerilor societăților si comisiilor de specialitate, precum si ale comisiilor de lucru, sunt aleși din rândul membrilor A.R.U., de către Consiliul Director pentru un mandat de 4 ani, putând fi realeși. Membrii conducerilor Comisiei de Istoriografie a Urologiei Românești, precum și ai Consiliului de Onoare, sunt numiți pe perioada nedeterminată.
(4) La ședințele societăților și comisiilor de specialitate, precum și ale comisiilor de lucru, vor participa membrii din cadrul Consiliul Director, în funcție de sarcinile pe care aceștia le dețin în cadrul Consiliului.
(5) Societățile și comisiile de specialitate, precum și comisiile de lucru au obligația de a prezenta semestrial rapoarte Consiliului Director și/sau Adunării Generale, asupra activității desfășurate și asupra rezultatelor obținute.
(6) În cadrul A.R.U. vor funcționa următoarele societăți de specialitate :;
a) Societatea Asistenților Medicali în Urologie;

 1. b) Societatea Medicilor Rezidenți Urologi.

(7) În cadrul A.R.U. vor putea funcționa și Comisii de specialitate, acestea urmând a fi înființate prin hotărârea Adunării Generale
(8) Comisiile de lucru din cadrul A.R.U. vor fi următoarele :
a) Comisia pentru evidență membership ;
b) Comisia de etică și jurisdicție profesională;
c) Comisia de istoriografie a urologiei românești.
(9) Consiliul de onoare:
a) are un rol consultativ pentru activitatea Consiliului Director, la solicitarea Biroului Permanent al acestuia
b)  poate fi numit de către Consiliul Director din rândul membrilor seniori A.R.U., cu merite deosebite în dezvoltarea urologiei românești.

Art. 24. Colegiul de Redactie al Revistei Romane de Urologie
(1) Revista Româna de Urologie, singurul organ de presă oficial al Asociației Române de Urologie, reflectă activitatea A.R.U. sub toate aspectele.
(2) Revista are un colegiu de redacție, reprezentat de un Editor Șef, un Editor Executiv, un Comitet Editorial si un Corp de redacție. Cu excepția Editorilor asociați, nominalizați permanent, din rândul personalităților urologice internaționale care acceptă să sprijine activitatea revistei, membrii colegiului de redacție vor fi aleși de către Consiliul Director al A.R.U. – pe durata unui mandat de 4 ani – dintre membrii A.R.U. care s-au remarcat prin activitatea publicistică și pot contribui la ridicarea prestigiului revistei.
(3) La sfârșitul mandatului, Consiliul Director poate confirma în funcție întregul colectiv redacțional sau, după caz, poate propune modificarea justificată a componenței lui.

Capitolul VI
Dizolvarea si lichidarea Asociației și destinația bunurilor din patrimoniu

Art.25. Dizolvarea și lichidarea ARU

Dizolvarea și lichidarea Asociației se vor face conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art.26. Destinația bunurilor din patrimoniu

 (1) În cazul dizolvării ARU, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept public sau de drept privat ce au un scop identic sau asemănător cu cel al ARU.

(2) Atribuirea bunurilor rămase se va face cu respectarea următoarelor priorităţi:

 1. Unei alte asociaţii care are scop identic sau asemănător cu cel al ARU;
 2. Dacă nu a fost identificată nicio astfel de asociație, atribuirea bunurilor se va face către o fundaţie cu scop identic sau asemănător;
 3. Dacă nu există nicio asociație sau fundație cu scop identic sau asemănător, se vor notifica instituțiile și autoritățile publice din Mun.âicipiul București, arătându-se intenția de atribuire a bunurilor, lista bunurilor ce urmează să fie transmise, precum și faptul că bunurile vor fi atribuite persoanei juridice de drept public care își va exprima prima intenția de a primi bunurile rămase în urma dizolvării și lichidării

                                                             

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art.27. Protecția datelor cu caracter personal

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către A.R.U. se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), precum și a cerințelor impuse de legislația națională, în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(2) Consiliul Director poate aproba politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu  caracter personal.

Art. 28. Amendamente

Prezentul Statut poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale cu respectarea condițiilor de cvorum și vot stipulate în prezentul Statut.

Art. 29. Completări

Prezentul Statut va fi completat de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și alte dispoziții legale aplicabile asociațiilor.