ARU


Capitolul I

Forma juridica, denumirea, sediul si durata Asociatiei
Art. 1. Forma juridica
ASOCIATIA ROMANA DE UROLOGIE – denumita în acest statut A.R.U. – este o organizatie de persoane fizice, stiintifica si profesionala a urologilor si asistentilor medicali de urologie din Romania, functionand ca persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica si independenta de structurile guvernamentale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26 / 30.01.2000.
Art. 2. Denumirea Asociatiei
1. Asociatia va purta numele de ASOCIATIA ROMANA DE UROLOGIE (A.R.U.).
2. Denumirea Asociatiei va figura în toate documentele emise de aceasta, alaturi de mentionarea sediului principal.
Art. 3. Sediul Asociatiei
1. Sediul principal al A.R.U. se afla în Bucuresti, str. Intrarea Glucozei nr. 37 – 39, sector 2.
2. A.R.U. poate înfiinta, în conditiile legii, structuri teritoriale, pe baza hotararii Adunarii Generale.
Art. 4. Durata Asociatiei
Asociatia va functiona pentru o perioada nelimitata.
Capitolul II
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5. Scopul Asociatiei
Scopul A.R.U. îl reprezinta stimularea activitatii stiintifice si profesionale urologice, raspandirea informatiilor ce tin de aceasta, dezvoltarea cunostintelor stiintifice a membrilor, reprezentarea si protectia intereselor acestora.
Art. 6. Obiectul de activitate al A.R.U. 
A.R.U. are urmatoarele obiective :
a) organizeaza, coordoneaza si promoveaza activitati stiintifice urologice, în vederea asigurarii progresului continuu al specialitatii la standardul international.
Aceasta se realizeaza prin organizarea si participarea la congrese nationale, conferinte anuale, simpozioane, participari la manifestari urologice nationale si internationale, activitatile sectiilor judetene, ateliere practice, cooperari interdisciplinare, protocoale prospective, publicatii etc.
b) sprijinirea profesiei prin toate mijloacele, inclusiv prin facilitarea pregatirii continue a membrilor si aducerea la zi a nivelului de pregatire profesionala, realizate prin schimburi de experienta în centrele universitare, cursuri de specializare si perfectionare, vizite de lucru ale cadrelor cu pregatire superioara în teren, culegerea de informatii stiintifice si distribuirea acestora, etc.
c) initiaza, coordoneaza si organizeaza participarea membrilor în problemele profesionale si în sfera realizarii intereselor lor.
d) stabilirea de relatii cu institutii de stat, guvernamentale si neguvernamentale de interes din tara sau organizatii similare din strainatate, organisme si organizatii internationale.
e) editarea si coordonarea activitatii publicistice prin Revista Romana de Urologie, precum si constituirea unor biblioteci si videoteci de specialitate, la care sa aiba acces gratuit atat membrii Asociatiei, cat si alte persoane, pe baze contractuale.
Capitolul III
Patrimoniul Asociatiei
Art. 7. Patrimoniul A.R.U. 
Patrimoniul A.R.U se constituie, în conditiile legii, din cotizatii, donatii, subventii, sponsorizari, bunuri mobile si imobile, fonduri obtinute din tara si strainatate, în lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice mijloace prevazute de lege.
Art. 8. Mijloacele materiale ale A.R.U. 
Mijloacele materiale ale A.R.U. sunt constituite din :
a) Cotizatii, subventii si sponsorizari constand în mijloace financiare sau bunuri materiale acordate de membri sau de orice persoana fizica sau juridica, institutie de stat sau particulara, din tara sau strainatate.
b) Contravaloarea serviciilor, studiilor, cursurilor, taxe de participare la manifestari în spiritul scopului si obiectivelor A.R.U., organizate de Asociatie sau în general orice alte actiuni initiate.
Veniturile obtinute de A.R.U. se folosesc, conform legii, exclusiv în vederea realizarii scopurilor prevazute în Cap. II din prezentul Statut.
Art. 9. Gestiunea
Gestiunea A.R.U. se realizeaza de catre personal calificat si este supusa controlului Comisiei de Cenzori.
Capitolul IV
Membrii Asociatiei. Drepturi si indatoriri
Art. 10. Dobandirea calitatii de membru al A.R.U. 
1. Poate fi membru al A.R.U. orice persoana fizica ce face parte din randul specialistilor urologi, rezidenti urologi, medici specialisti din alte domenii, asistenti medicali de urologie, practicieni sau cercetatori (nefrologi, chirurgi generalisti, chirurgi pediatri, endocrinologi, ortopezi, anestezisti-reanimatori, ginecologi, etc.), care, cunoscand si acceptand Statutul A.R.U., este de acord cu statutul acesteia si întelege ca, prin propria activitate, sa contribuie la realizarea acestui scop.
2. Calitatea de membru al A.R.U. se obtine prin cerere individuala, aprobata de Consiliul Director. Fiecare cerere va fi prezentata de un membru al Consiliului, care, pe baza recomandarilor a 2 membri titulari ai A.R.U., garanteaza calitatile profesionale si morale ale solicitantului.
3. Fiecare membru are obligatia sa achite regulat cotizatia anuala (cu exceptiile prevazute la articolul 11), sa respecte statutul asociatiei si sa actioneze cu toata capacitatea pentru realizarea obiectivelor de etapa si de perspectiva ale A.R.U.
4. Membrii ARU pot fi membri activi, membri juniori, membri asociati, membri afiliati, membri corespondenti activi, membri corespondenti juniori, membri seniori si membri onorifici.
5. Calitatea de membru activ se confera, conform aliniatului 2 al articolului 10, tuturor medicilor specialisti urologi activi din tara care practica urologia ca activitate principala.
6. Calitatea de membru junior se confera medicilor rezidenti urologi din tara. Calitatea de membru junior se dobandeste în conditiile stipulate în aliniatul 2 al articolului 10.
7. Calitatea de membru asociat se confera asistentilor medicali de urologie. Calitatea de membru asociat se dobandeste în conditiile stipulate în aliniatul 2 al articolului 10.
8. Calitatea de membru afiliat se confera medicilor specialisti din alte domenii, practicienilor sau cercetatorilor care doresc sa participe la activitatea stiintifica a A.R.U. (nefrologi, chirurgi generalisti, chirurgi pediatri, endocrinologi, ortopezi, anestezisti-reanimatori, ginecologi, etc.). Calitatea de membru asociat se dobandeste în conditiile stipulate în aliniatul 2 al articolului 10.
9. Calitatea de membru corespondent activ se confera tuturor medicilor specialisti urologi din afara tarii care practica urologia ca activitate principala. Calitatea de membru asociat se dobandeste în conditiile stipulate în aliniatul 2 al articolului 10.
10. Calitatea de membru corespondent junior se confera tuturor medicilor rezidenti urologi din afara tarii. Calitatea de membru asociat se dobandeste în conditiile stipulate în aliniatul 2 al articolului 10.
11. Membrii seniori sunt specialisti urologi retrasi din activitate, care – la încetarea acesteia – doresc sa-si mentina calitatea de membru A.R.U., prin cerere scrisa.
12. Calitatea de membru onorific se acorda specialistilor straini care s-au remarcat prin contributia adusa la dezvoltarea specialitatii urologice, care manifesta interes pentru A.R.U. si dorinta de colaborare în vederea atingerii scopurilor A.R.U., precum si persoanelor fizice sau juridice care aduc servicii importante A.R.U.
Art. 11. Drepturile si obligatiile membrilor A.R.U. 
1. Membrii A.R.U. au urmatoarele drepturi :
a) De a fi asistati si reprezentati de A.R.U. în toate cazurile în care interesele membrilor A.R.U. ar necesita aceasta în relatiile cu partenerii sociali (Justitia, Colegiul Medicilor, C.N.A.S., etc.).
b) De a fi informati cu privire la activitatea A.R.U. si de a participa activ la activitatile A.R.U.
2. Membrii activi au dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere ale A.R.U., de a fi desemnati ca membri în societatile si comisiile de specialitate si de a lua parte la activitatea A.R.U.
3. Membrii juniori, membrii asociati, membrii afiliati, membrii corespondenti, membrii seniori si membrii onorifici nu au drept de vot si nu pot fi alesi în organele de conducere ale A.R.U.
4. Membrii A.R.U. au obligatia de a se conforma tuturor prevederilor Statutului A.R.U. si deciziilor luate în Adunarea Generala sau de Consiliul Director.
5. Membrii activi, membrii corespondenti activi si membrii afiliati au obligatia de a plati integral cotizatia anuala stabilita de Consiliul Director.
6. Membrii juniori si membrii corespondenti juniori au datoria de a plati o treime din suma stabilita drept cotizatie anuala.
7. Membrii seniori si onorifici nu platesc cotizatie decat daca doresc sa sprijine A.R.U.
8. Membri asociati nu platesc cotizatie decat daca doresc sa sprijine A.R.U.
Art. 12. Pierderea calitatii de membru A.R.U. 
1. Calitatea de membru al A.R.U. se pierde prin :
a) Excludere, decisa de Adunarea Generala cu majoritatile prevazute pentru luarea hotararii, în urmatoarele situatii :
– încalcarea Statutului A.R.U. si a regulamentelor proprii acesteia ;
– producerea de prejudicii materiale sau morale aduse A.R.U.
– angajarea membrului respectiv în actiuni contrare legii si ordinii de drept sau a scopului A.R.U.
b) Retragerea la cerere, care se face prin adresa scrisa catre Consiliul Director. Retragerea din A.R.U. va fi adusa la cunostinta Adunarii Generale.
c) Deces
2. Asociatul care pierde calitatea de membru nu are nici un drept asupra patrimoniului A.R.U.
3. Calitatea de membru A.R.U. poate fi recastigata prin cerere motivata, adresata Consiliului Director si ratificata de Adunarea Generala a A.R.U.
Capitolul V
Conducerea Asociatiei
Art. 13. Organele de conducere, administrare si control
Organele de conducere, administrare si control ale A.R.U. sunt :
a) Adunarea Generala
b) Consiliul Director
c) Comisia de Cenzori
Art. 14. Adunarea Generala a A.R.U. 
1. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor.
2. Adunarea Generala se întruneste anual, în sedinte ordinare sau ori de cate ori este nevoie în sedinte extraordinare si se convoaca de catre Consiliul Director ori la cererea majoritatii simple de membri activi.
3. Convocarea Adunarii Generale se face în scris sau prin orice mijloc de comunicare, cu cel putin 30 de zile înainte de data programata pentru întrunire, cu exceptia cazurilor urgente constatate de Consiliul Director.
4. Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii Adunarii Generale, precum si ordinea de zi propusa.
Art. 15. Atributiile Adunarii Generale a A.R.U. 
Adunarea Generala decide asupra urmatoarelor probleme :
a) Prestatiile si cotizatiile la care sunt supusi membrii A.R.U.;
b) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei ;
c) Hotaraste cu privire la afilierea la o asociatie sau organizatie interna sau internationala;
d) Excluderea membrilor A.R.U., potrivit prevederilor prezentului Statut;
e) Amendarea prevederilor Statutului;
f) Numirea, revocarea, controlul, descarcarea de gestiune si tragerea la raspundere a membrilor Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori;
g) Stabilirea atributiilor Consiliului Director, a Comisiilor de specialitate si a Revistei Romane de Urologie si aprobarea Regulamentului intern de functionare a A.R.U.;
h) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
i) Orice alte acte care nu sunt stabilite exclusiv în sarcina Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori;
j) Hotaraste asupra dizolvarii si lichidarii A.R.U.
Art. 16. Lucrarile Adunarii Generale a A.R.U. 
1. Adunarea Generala este legal constituita atunci cand numarul membrilor titulari prezenti la adunare este suficient pentru a exprima voturile unei treimi din totalitatea membrilor titulari.
2. Fiecare membru activ poate exprima în Adunarea Generala votul sau personal si voturile a doi membri activi care absenteaza motivat si care i-au dat procura scrisa si parafata pentru a-i reprezenta.
3. Comisia de verificare a împuternicirilor analizeaza documentele de acreditare si situatia cotizatiilor la zi. Ea elibereaza buletinele individuale – pe baza carora se face votarea – numai membrilor votanti cu cotizatia platita la zi.
4. În cazul votarii deschise, votarea se face prin ridicarea mainii. Membrul activ care a primit 1-2 împuterniciri, voteaza prin ridicarea si a acestor împuterniciri.
5. Hotararile Adunarii Generale legal constituite se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Face exceptie hotararea de dizolvare a A.R.U., care necesita votul a 2/3 din numarul de voturi valabil exprimate.
6. Lucrarile Adunarii Generale sunt prezidate de Presedintele Consiliului Director sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de catre un alt membru al Consiliului Director care îi tine locul. În situatia, în care nici acest lucru nu este posibil, lucrarile Adunarii vor fi conduse de cel mai varstnic dintre membrii titulari prezenti.
7. Adunarea Generala va alege, în deschiderea lucrarilor, un secretariat tehnic care va verifica prezenta membrilor A.R.U. pe baza semnaturilor din lista de prezenta si va redacta procesul-verbal de consemnare a dezbaterilor din cadrul sedintei.
8. Procesul-verbal al lucrarilor Adunarii Generale va fi semnat de catre Presedintele Adunarii si de catre Secretar, iar la el se va anexa lista de prezenta a membrilor A.R.U.
Art. 17. Consiliul Director
1. Consiliul Director este organul de conducere al A.R.U. între sedintele Adunarii Generale si este constituit din 21 membri desemnati de catre Adunarea Generala la momentul constituirii A.R.U.
2. Membrii Consiliului Director aleg, prin vot deschis sau secret, Biroul Permanent, constituit din :
– Presedinte
– 3 Vicepresedinti
– Secretar General
– Trezorier
3. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 (patru) ani.
4. Mandatul unui membru al Consiliului Director înceteaza prin :
a) Retragerea motivata în scris, adresata Consiliului Director sau Adunarii Generale;
b) Revocare de catre Adunarea Generala;
c) Deces.
5. În cazul vacantarii unui loc în Consiliul Director, ca urmare a intervenirii situatiei prevazute în alineatul 4, Consiliul Director va nominaliza noul membru, prin vot cu majoritate simpla, aceasta nominalizare urmand a fi validata în urmatoarea Adunare Generala.
În cazul vacantarii functiei de Presedinte, pana la întrunirea Adunarii Generale, atributiile functiei vor fi preluate de unul dintre Vicepresedinti, prin decizia Membrilor Consiliului Director.
Art. 18. Atributiile Consiliului Director
Consiliul Director are urmatoarele atributii :
a) Asigura conducerea operativa a A.R.U. între sedintele Adunarii Generale si realizeaza actele de administrare a patrimoniului A.R.U., în limitele capitolelor bugetare aprobate de Adunarea Generala, în realizarea scopului acesteia;
b) Împuterniceste persoanele cu functii executive din cadrul Consiliului Director;
c) Numeste si revoca Colegiul Redactional al Revistei Romane de Urologie;
d) Urmareste, supravegheaza si controleaza aplicarea si respectarea Statutului si a regulamentelor de functionare a A.R.U.;
e) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale planul de actiune al A.R.U., regulamentele interne de functionare a acesteia, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul anual;
f) Hotaraste convocarea si convoaca Adunarea Generala;
g) Aproba cererile individuale de înscriere în A.R.U., în conformitate cu art. 10 din prezentul Statut;
h) Alege si revoca conducerile societatilor si comisiilor de specialitate;
i) Angajeaza personalul necesar functionarii A.R.U.
j) Formuleaza Adunarii Generale propuneri de excludere a unui membru al A.R.U., de modificare a Statutului, de stabilire a nivelului prestatiilor si cotizatiilor sau orice alte propuneri de îmbunatatire a activitatii A.R.U.;
k) Îndeplineste alte atributii stabilite în seama sa de catre Adunarea Generala.
Art. 19. Lucrarile Consiliului Director
1. Consiliul Director se întruneste trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Consiliului Director, transmisa prin orice mijloc de comunicare scrisa.
În cazul în care, unul din membrii Consiliului Director nu poate lua parte la întrunirile stabilite conform paragrafului precedent, acesta are obligatia de a comunica în scris Presedintelui Consiliului Director, motivele care-l împiedica sa participe.
Neparticiparea unui membru la cel putin doua întruniri consecutive, fara motivare, da dreptul Presedintelui Consiliului Director de a-i solicita acestuia, renuntarea la pozitia pe care o detine în cadrul Consiliului.
2. Pentru a lua decizii valabile, la lucrarile Consiliului Director este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul afirmativ al majoritatii simple a participantilor. În caz de paritate, votul Presedintelui este decisiv.
3. La lucrarile Comitetului Director A.R.U. vor lua parte, ca invitati permanenti fara drept de vot, presedintii Comisiilor de lucru ale A.R.U., presedintele Societatii Medicilor Rezidenti Urologi si Editorul Executiv al Revistei Romane de Urologie.
4. Dezbaterile si hotararile Consiliului Director vor fi consemnate într-un registru de procese-verbale completat si pastrat prin grija Secretarului General.
Art. 20. Biroul Consiliului Director
1. Presedintele, Vicepresedintii, Trezorierul si Secretarul General din cadrul Consiliului Director au functii executive în cadrul Consiliului Director, ei reprezentand si conducand A.R.U. în activitatea de zi cu zi, în perioadele dintre doua sedinte ale Consiliului.
2. Biroul Consiliului Director are urmatoarele atributii :
a) încheie acte juridice în numele si pe seama A.R.U.;
b) în cadrul sedintelor Comitetului Director, informeaza participantii asupra activitatii depuse;
c) îndeplineste orice alte atributii prevazute în Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Art. 21. Presedintele Consiliului Director
Presedintele Consiliului Director reprezinta A.R.U. în relatiile cu tertii, conduce lucrarile Consiliului Director si prezideaza sedintele Adunarii Generale.
Art. 22. Controlul financiar
1. Controlul financiar intern al A.R.U. este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3 membri, alesi pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
2. Comisia de cenzori verifica modul în care este administrat patrimoniul A.R.U., întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale, poate participa la sedintele Consiliului Director, fara a avea drept de vot, îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Art. 23. Societatile si comisiile de specialitate, respectiv comisiile de lucru ale A.R.U. 
1. Societatile si comisiile de specialitate, precum si comisiile de lucru, sunt sectii înfiintate de Adunarea Generala pe diferite domenii de activitate, fac parte din A.R.U., nu au personalitate juridica si se supun prevederilor statutare. Pe perioada functionarii A.R.U. pot lua fiinta în cadrul acesteia si alte societati, respectiv comisii, în afara de cele enumerate la alin. 5, 6 si 7 din prezentul articol.
2. Membrii conducerilor societatilor si comisiilor de specialitate, precum si ale comisiilor de lucru, sunt alesi din randul membrilor A.R.U., de catre Consiliul Director pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi.
Membrii conducerilor Comisiei de Istoriografie a Urologiei Romanesti, precum si ai Consiliului de Onoare, sunt numiti pe perioada nedeterminata.
3. La sedintele societatilor si comisiilor de specialitate, precum si ale comisiilor de lucru, vor participa membrii din cadrul Consiliul Director, în functie de sarcinile pe care acestia le detin în cadrul Consiliului.
4. Societatile si comisiile de specialitate, precum si comisiile de lucru au obligatia de a prezenta semestrial rapoarte Consiliului Director si/sau Adunarii Generale, asupra activitatii desfasurate si asupra rezultatelor obtinute.
5. În cadrul A.R.U. vor functiona urmatoarele Societati de specialitate :
a) Societatea de Endourologie;
b) Societatea de Oncologie Urologica;
c) Societatea de Andrologie;
d) Societatea de Continenta Urinara;
e) Consiliul National al Prostatei;
f) Societatea de Litiaza;
g) Societatea de Laparoscopie Urologica;
h) Societatea Asistentilor Medicali în Urologie
i) Societatea de Urolgie Pediatrica;
j) Societatea de Urologie Ginecologica;
k) Societatea de Dializa si Transplant Renal.
6. În cadrul A.R.U. vor putea functiona si Comisii de specialitate, acestea urmand a fi înfiintate prin hotararea Adunarii Generale
7. Comisiile de lucru din cadrul A.R.U. vor fi urmatoarele :
a) Comisia pentru evidenta si informatizare urologica;
b) Comisia de etica si jurisdictie profesionala;
c) Comisia de istoriografie a urologiei romanesti.
8. Consiliul de onoare:
a) are un rol consultativ pentru activitatea Consiliului Director, la solicitarea
Biroului Permanent al acestuia
b) este numit de catre Consiliul Director din randul membrilor seniori A.R.U., cu merite deosebite în dezvoltarea urologiei romanesti.
Art. 24. Colegiul de Redactie al Revistei Romane de Urologie
1. Revista Romana de Urologie, singurul organ de presa oficial al Asociatiei Romane de Urologie, reflecta activitatea A.R.U. sub toate aspectele.
2. Revista are un colegiu de redactie, reprezentat de un Editor Sef, un Editor Executiv, un Comitet Editorial si un Corp de redactie. Cu exceptia Editorilor asociati, nominalizati permanent, din randul personalitatilor urologice internationale care accepta sa sprijine activitatea revistei, membrii colegiului de redactie vor fi alesi de catre Consiliul Director al A.R.U. – pe durata unui mandat de 4 ani – dintre membrii A.R.U. care s-au remarcat prin activitatea publicistica si pot contribui la ridicarea prestigiului revistei.
3. La sfarsitul mandatului, Consiliul Director poate confirma în functie întregul colectiv redactional sau, dupa caz, poate propune modificarea justificata a componentei lui.
Capitolul VI
Dizolvarea si lichidarea Asociatiei
Art. 25. Dizolvarea A.R.U. 
Dizolvarea A.R.U. se decide de catre Adunarea Generala în cazul în care scopul A.R.U. nu mai poate fi realizat. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.
Art. 26. Lichidarea A.R.U. 
1. În caz de lichidare a Asociatiei ca urmare a dizolvarii, Adunarea Generala va numi un lichidator, în acel moment încetand mandatul membrilor Consiliului Director.
2. Lichidatorul va continua sa încaseze creantele A.R.U., iar dupa achitarea tuturor datoriilor catre creditori, va împarti patrimoniul A.R.U. catre persoanele juridice membre ale A.R.U., în mod proportional cu contributiile lor la constituirea patrimoniului Asociatiei.
3. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorul va depune la grefa tribunalului documentele necesare radierii A.R.U. din Registrul persoanelor juridice detinut de aceastap instanta.
Capitolul VII
Dispozitii finale
Art. 27. Amendamente
Prezentul Statut poate fi amendat prin hotarare a Adunarii Generale, materializata în Act Aditional înregistrat potrivit legii.
Art. 28. Completari
Prezentul Statut va fi completat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000.
Acest Statut a fost amendat de Adunarea Generala Ordinara din data de 27 mai 2009.